Bezpieczny senior w cyfrowym świecie

Dnia 3 listopada br. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, którego przedmiotem była – informacja na temat dostępności edukacji cyfrowej osób starszych w celu zapewnienia im możliwości realizowania wybranych potrzeb zdalnie –cyberbezpieczeństwo seniorów – ochrona danych osobowych seniorów.

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Andruszkiewicz zaprezentował m.in. dane Eurostatu, z których wynika, że w Polsce, w 2021 r. 42% osób w wieku 65–74 lata nigdy nie korzystało z internetu, natomiast średnia unijna wyniosła 29% dla tej samej grupy wiekowej. Stwierdził on, że 13-punktowa różnica w tym zakresie jest istotna i wymaga podejmowania działań naprawczych.

Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy wymieniono:

  • brak możliwości podłączenia internetu,
  • brak sprzętu,
  • brak odpowiednich usług lub możliwości ich zakupu,
  • niedostosowanie urządzeń, aplikacji do potrzeb użytkowników takich jak osoby starsze czy obarczone niepełnosprawnościami,
  • brak motywacji, braku umiejętności – aż 64% nie ma potrzeby korzystania z internetu, 54% nie ma do tego odpowiednich umiejętności.

Jednak jako główną przyczynę wykluczenia cyfrowego seniorów wskazano brak kompetencji cyfrowych. Według danych Eurostatu wśród osób w wieku 65–74 lata w Polsce aż 90% osób nie posiada nawet podstawowych umiejętności cyfrowych. W Unii Europejskiej jest to średnia około 75%, czyli także bardzo wysoka. Jeżeli 42% seniorów korzysta z internetu, a zaledwie 10% posiada podstawowe lub ponadpodstawowe kompetencje cyfrowe, a pozostałe 32% porusza się w sieci nijako troszeczkę po omacku, bardziej amatorsko, stają się oni niestety również celem cyberprzestępców i oszustów. Brak kompetencji cyfrowych wpływa na bezpośrednie obniżenie jakości życia seniorów i ich bezpieczeństwa w sieci.

Informuję także, że obecnie trwają pracę nad projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu rządowego pod nazwą „Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych”. Głównym celem programu ma być stały wzrost poziomu kompetencji cyfrowych przez zapewnienie każdemu w Rzeczpospolitej Polskiej możliwości ich rozwoju stosownie do potrzeb, biorąc pod uwagę wszystkie etapy życia, zarówno wśród zwykłych użytkowników technologii cyfrowych, jak i specjalistów ICT. W projekcie zaprezentowano m.in. Diagnozę kompetencji cyfrowych według grup społecznych – Osoby stawiające pierwsze kroki w świecie cyfrowym, w tym seniorzy.

Z treścią projektu uchwały można zapoznać się na stronie:
https://mc.bip.gov.pl/projekty-aktow-prawnych-mc/projekt-uchwaly-rady-ministrow-w-sprawie-ustanowienia-programu-rzadowego-pod-nazwa-program-rozwoju-kompetencji-cyfrowych.html

Od Redakcjii www.sutw:
Informacja przygotowana na podstawie listu Doradcy Punktu Konsultacyjno-Doradczego Projektu “Bezpieczny Senior w cyfrowym świecie” – Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego w Nowym Sączu,

Materiały informacyjne dot. cyberbezpieczeństwa i kompetencji cyfrowych można znaleźć na stronach:

Portal e-Polak potrafi!
https://www.gov.pl/web/epolakpotrafi

Strona Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości – zakładka ZAGROŻENIA W SIECI
https://cbzc.policja.gov.pl/bzc/zagrozenia-w-sieci