Federacja UTW

Głównym celem działania Federacji  jest zrzeszanie stowarzyszeń prowadzących działalność statutową w zakresie edukacji i aktywizacji osób starszych oraz udzielanie im wsparcia:  organizacyjnego, prawnego, logistycznego i finansowego.
 Świętokrzyski UTW jest członkiem, założycielem tej organizacji.

Nasi przedstawiciele pełnią funkcję sekretarza Zarządu Federacji.
W latach 2007 – 2016 był to kol. Lucjan Jędrzejewski, a obecnie funkcję tę pełni kol. Teresa Gremba (V-ce Prezes Zarządu ŚUTW).
Poniżej treść listu Ogólnopolskiej Federacji UTW.
Więcej można przeczytać na stronie: http://www.federacjautw.pl

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku ( zw. dalej Federacją UTW)  została utworzona w grudniu 2007 roku w Krakowie przez 10 stowarzyszeń UTW, jako związek stowarzyszeń.
Federacja UTW konsoliduje i wspiera środowisko UTW, prowadzi aktywną współpracę z władzami i instytucjami publicznymi na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym oraz z uczelniami wyższymi i środowiskiem akademickim, a także z organizacjami pozarządowymi,  na rzecz starzejącego się społeczeństwa; realizuje zadania z zakresu współpracy międzynarodowej, prowadzi działalność edukacyjną, aktywizującą  i integrującą osoby starsze. Udziela UTW wsparcia organizacyjnego, prawnego, logistycznego i finansowego.

W 2015 roku obchodziliśmy Jubileusz 40. lecia ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce  (1975-2015). W ciągu 40 lat nastąpił wielki rozwój UTW. Potencjał   UTW w kraju to aktualnie 613  placówek UTW  oraz 15 placówek polskich UTW za granicą (Ukraina, Białoruś, Litwa, Austria). Szacunkowa ilość słuchaczy  UTW  wynosi  ok. 160  tys. osób i ma tendencję wzrostową.

UTW działają w  zróżnicowanych  formach organizacyjno – prawnych:

 – UTW  w uczelniach wyższych (taki był też początek UTW); ok. 20 % UTW
– UTW jako organizacje pozarządowe — stowarzyszenia UTW; ok. 60 % UTW
– UTW w jednostkach samorządu jak np. centra kultury, centra kształcenia ustawicznego,biblioteki; ok. 20%,

co umożliwia  uczestnictwo  w edukacji nieformalnej osobom starszym, zamieszkującym także  poza dużymi aglomeracjami akademickimi, w mniejszych miastach, jak również na terenach wiejskich.

Rozwój UTW był i jest nadal możliwy dzięki liderom UTW – prezesom zarządów, koordynatorom, pełnomocnikom rektorów uczelni wyższych –  którzy są  na ogół  ich społecznymi organizatorami  i menadżerami. Doskonalą swoje umiejętności i kompetencje, podejmują  decyzje w zakresie organizacji i zarządzania,  wyznaczają kierunki działania na kolejne lata, motywują słuchaczy – studentów UTW  do aktywności społecznej i obywatelskiej, umiejętnie i skutecznie współpracują z wieloma  instytucjami i organizacjami, pozyskują dofinansowanie na prowadzoną działalność oraz ponoszą odpowiedzialność za podejmowane działania lub zaniechania.

Przykładowe inicjatywy i działania Federacji UTW:

Założenie i aktualizacja bazy adresowej UTW w kraju i polskich/polonijnych  UTW za granicą;

Opracowanie diagnozy potrzeb UTW;

Prowadzenie Punktu Konsultacyjno- Doradczego dla UTW i dla podmiotów chcących założyć UTW

Opracowanie i realizacja projektów ogólnopolskich i regionalnych dla UTW, w tym m.in. szkoleń i warsztatów pn. „Akademia Lidera UTW”

Coroczna organizacja Forum III Wieku na  Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdroju i Nowym Sączu ( wspólna inicjatywa Sądeckiego UTW i Federacji UTW od 2009 r.); – promocja „ srebrnej gospodarki” i aktywności seniorów „ Senior- Obywatel”

Organizacja ogólnopolskich i regionalnych konferencji UTW

Opracowanie, promowanie i wdrażanie standardów działania UTW „ Profesjonalny Uniwersytet Trzeciego Wieku”

Opracowanie i wydawanie publikacji/poradników dla UTW i podmiotów chcących założyć UTW

Wsparcie dla kandydatów i członków Gminnych Rad Seniorów; szkolenia, poradniki

Współorganizacja Ogólnopolskiej Olimpiady Sportowej UTW w Łazach oraz Ogólnopolskiej Senioriady Zimowej  UTW na Podhalu, w Rabce Zdroju i  Olsztyńskich Spotkaniach Polskich UTW zza granicy wschodniej

Współpraca przy  organizacji Ogólnopolskich Senioraliów w Krakowie

Zorganizowanie Zespołu współpracowników i wolontariuszy do działań Federacji UTW

Prowadzenie strony internetowej http://www.federacjautw.pl oraz wydawanie  Biuletynu UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU.

Współpraca m. in. z

 • Sejmem RP i Senatem RP,
 • Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
 • Ministerstwem Spraw Zagranicznych
 • Biurem Rzecznika  Praw Obywatelskich
 • Biurem Rzecznika Praw Pacjenta
 • Narodowym Bankiem  Polskim
 • Samorządami regionalnymi
 • NGO
 • Mediami

Władze Federacji UTW wybierane są na 4- letnią kadencję. 

 • Walne Zebranie Członków; coroczne zebrania sprawozdawcze; co 4 lata zebrania sprawozdawczo- wyborcze;
 • Zarząd (5 – osobowy skład, praca społeczna);
 • Komisja Rewizyjna ( 4- osobowy skład, praca społeczna).

Finasowanie działalności Federacji UTW:

 • Składki członkowskie
 • Dotacje
 • Darowizny

Siedziba i Sekretariat Federacji UTW:

33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 18
tel/fax ( +48 18) 443 57 08
e-mail: federacjautw@interia.euh

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *