Historia

Uniwersytet Trzeciego  Wieku w Kielcach powstał w 1985 roku przy Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z inicjatywy doc. dr Andrzeja Jopkiewicza przy wsparciu kieleckiego środowiska akademickiego, władz wojewódzkich i miejskich. Kierownikiem Uniwersytetu został doc. dr Andrzej Jopkiewicz. 

W pierwszym roku działalności UTW utworzono dwa kierunki: humanistyczny i biologiczno – medyczny. Zajęcia na każdym z kierunków odbywały się co dwa tygodnie co umożliwiło słuchaczom korzystanie z wykładów na obu kierunkach. W pierwszym roku Uniwersytet liczył 110 słuchaczy. Powołano Samorząd Uniwersytetu, który zajął się organizacją imprez okazjonalnych oraz spotkań słuchaczy organizowanych poza programem wykładów. W kolejnych latach liczba słuchaczy zwiększała się, wprowadzono też oprócz wykładów zajęcia seminaryjne, lektoraty językowe, sekcje zainteresowań oraz zajęcia z gimnastyki. Słuchacze uczestniczyli w spektaklach teatralnych, premierach filmowych, koncertach kieleckiej Filharmonii. Organizowano wycieczki krajoznawcze, autokarowe i piesze. W 1987 roku nawiązano współpracę z Politechniką Świętokrzyską, która udostępniła słuchaczom UTW swą aulę na wykłady. Zajęcia dydaktyczne prowadzone były przez pracowników naukowych WSP w Kielcach, Politechniki Świętokrzyskiej, Instytutu Kształcenia Klinicznego Akademii Medycznej w Krakowie, Kliniki Geriatrycznej w Warszawie.W latach dziewięćdziesiątych Uniwersytet zdobywał coraz większą popularność, grono słuchaczy powiększało się. Wykłady odbywały się w największej auli Akademii Świętokrzyskiej przy ul. Żeromskiego 5. W roku 2000 liczba słuchaczy wynosiła 280 osób. Przyjęcie nowych słuchaczy stało się problemem. Podjęto więc starania o uzyskanie takiego pomieszczenia na wykłady, które mogłoby pomieścić większą liczbę słuchaczy. Dzięki przychylności władz wojewódzkich Uniwersytet otrzymał do dyspozycji salę widowiskową Wojewódzkiego Domu Kultury  im. J. Piłsudskiego w Kielcach. inauguracja roku akademickiego 2005/2006 odbyła się już w nowym pomieszczeniu, tam też odbywały się wykłady. W styczniu 2006 roku wśród słuchaczy zawiązała się grupa inicjatywna, która wystąpiła do władz wojewódzkich, miejskich i kieleckich uczelni z inicjatywą utworzenia Stowarzyszenia jako formy organizacyjnej Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Po uzyskaniu akceptacji dla tej inicjatywy przystąpiono do prac nad przygotowaniem Statutu i dokumentów organizacyjnych.W maju 2006 roku stowarzyszenie Świętokrzyski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, uzyskało wpis do KRS. Patronat naukowy nad działalnością Stowarzyszenia sprawują Akademia Świętokrzyska, Politechnika Świętokrzyska, Wyższa Szkoła Umiejętności i Kieleckie Towarzystwo Naukowe. Pracownicy naukowi uczelni prowadzą zajęcia dydaktyczne dla słuchaczy Uniwersytetu. Rok akademicki 2006/2007 rozpoczęło 520 członków Stowarzyszenia – słuchaczy Świętokrzyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.Każdy kolejny rok akademicki zamyka się podobną liczbą słuchaczy, jednak nie są to ci sami ludzie. Tylko ok. 70% pozostaje stałych członków , pozostali przychodzą na rok i nie znajdują dla siebie korzystnej oferty. Rok akademicki 2008/2009 to również ok. 520 członków. Jednak w tym roku zawiązała się maleńka grupka osób piszących programy w celu pozyskiwania środków pieniężnych na potrzeby Uniwersytetu.   Zarząd Uniwersytetu przyjął na siebie wszystkie obowiązki związane z organizacją i prowadzeniem Uniwersytetu. Wykłady odbywają się raz w tygodniu. Oprócz wykładów prowadzone są seminaria z zakresu filozofii, historii, historii sztuki, literatury; warsztaty filmowe, fotograficzne,  literackie, rękodzielnicze, artystyczne; sekcje ogrodnicza, komputerowa, teatralna, wokalna; lektoraty z języka angielskiego i niemieckiego; gimnastyka; zajęcia taneczne; pływalnia. Łącznie 44 grupy zajęć. Słuchacze Uniwersytetu pracują jako wolontariusze w Domach Dziecka, Centrum Onkologii. Współpracujemy z Klubem Pokoleń, Szkołą Muzyczną, Domami Opieki Społecznej, Klubem „Amazonki”. W 2008 roku Uniwersytet uzyskał status Organizacji Pożytku Publicznego i od 2009 roku możemy się ubiegać o 1% podatku.