” Nowe kompetencje – większe możliwości” – projekt

Projekt: Nowe kompetencje – większe możliwości

w  01.03.2024 r. Świętokrzyski Uniwersytet Trzeciego Wieku wraz z Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. rozpoczął realizację projekt Nowe kompetencje – większe możliwości na rzecz naszych słuchaczy. Projekt dofinansowany ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia, Działanie 8.5 Wsparcie edukacji osób dorosłych. 

Projekt będzie realizowany w okresie: 01 marca 2024 r.  –  28 lutego 2026 r. 

Wartość wkładu Funduszy Europejskich 818 775,00 zł
Wartość całkowita projektu 864 375,00 zł

Celem projektu „Nowe kompetencje-większe możliwości” jest podniesienie jakości edukacji osób dorosłych dzięki podniesieniu podstawowych umiejętności w tym cyfrowych u 120 osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych poprzez realizację szkoleń z zakresu szkoleń z zakresu umiejętności cyfrowych, kompetencji społecznych, warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej, warsztatów dotyczących bezpiecznego zarzadzania przyszłością.

Grupę docelową stanowią słuchacze Świętokrzyskiego Uniwersytety Trzeciego Wieku w Kielcach, którzy ukończyli 60 rok życia, mają miejsce zamieszkania na terenie województwa świętokrzyskiego, są zainteresowani z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem, podnoszeniem umiejętności i kompetencji podstawowych, w tym cyfrowych i społecznych.

Realizowane działania

W ramach projektu zaplanowano szereg działań zmierzających do nabycia kompetencji:

  • Warsztaty z zakresu umiejętności cyfrowych oraz kompetencji społecznych – bezpieczne korzystanie z komputera, smartfonów i Internetu, e-usługi, wyjścia do instytucji kultury, w tym samodzielny zakup biletów i inne transakcje internetowe. (84 h lekcyjne *10 grup, łącznie 840 h)
  • Doradztwo indywidualne w zakresie umiejętności cyfrowych (4h doradztwa na osobę, łącznie 480h)
  • Warsztaty z kształtowania umiejętności podstawowych –rozwijanie rozumowania matematycznego i kompetencji społ.  – zajęcia praktyczne. Trening pamięci przy wykorzystaniu gier planszowych, który wpłynie na zapamiętywanie i przechowywanie informacji, poprawi koncentrację, logiczne myślenie, szybkie podejmowanie decyzji (w których to mózg pracuje na wyższych obrotach), planowanie taktyki, przewidywanie, wyciąganie wniosków (10h*10 grup, łącznie 100 h)
  • Warsztaty z kompetencji ekologicznych z elementami kompetencji społecznych- racjonalne wykorzystanie zasobów, warsztaty rękodzielnicze z upcyclingu. (3h*10grup, łącznie 30h)
  • Warsztaty ziołowa wyprawa – zwiedzanie ogrodu botanicznego i organizacja ogniska integracyjnego – gra terenowa przy wykorzystaniu kodów QR w trakcie ogniska, gra będzie elementem kształtowania umiejętności rozumienia i tworzenia informacji i kompetencji społecznych, pracy w zespole, umiejętności komunikowania się, integracji. społ.
  • Warsztaty z fotografii cyfrowej, część teoretyczna (2h*10 grup, łącznie 20h) i praktyczna (16h*10 grup, łącznie 160h) w plenerze, a na zakończenie wernisaż wykonanych prac.
  • Warsztaty z bezpiecznego zarządzania przyszłością – tworzenie pism urzędowych, interpretacja zapisów prawa, interpretacja umów itp.


Dla chętnych:

  • Audyt umiejętności cyfrowych poprzez europass-digitalskills.
  • Diagnoza posiadanych kompetencji i potrzeb w zakresie ich poprawy z wykorzystaniem Bilansu Kompetencji.

Rezultatem projektu będzie uzyskanie przez uczestników projektu kompetencji cyfrowych, kompetencji społecznych, kompetencji z zakresu edukacji ekologicznej oraz wzrost aktywności społecznej seniorów.

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.


Każdy uczestnik otrzyma
w trakcie trwania projektu w ramach wspierania ekologicznego stylu życia: bidon na wodę, saszetkę na pas oraz sadzonkę drzewa.

W dniu 25.03.2024 r. rozpoczniemy rekrutację do projektu, potrwa do 24.05.2024 r.

Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne wkrótce na stronie projektulink

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans, niedyskryminacji i dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość skorzystania z usług dostępnych (np. tłumacz języka migowego, asystent osoby z niepełnosprawnością). Biuro projektu dostępne jest dla osób z niepełnosprawnością – szerokie drzwi oraz podjazd dla wózków inwalidzkich. 


 #FunduszeUE