Zestawienie wyników finansowych za rok akademicki 2017/2018

ZESTAWIENIE WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA ROK AKADEM  2017/18

PRZYCHODYPLN
                   Wpłaty słuchaczy (czesne + wpisowe) 56.890,00
 Dopłaty do sekcji, wycieczek i rajdu 20.905,00
 Wpływy z 1%   9.297,00
WW     Wpłaty na wczasy114.400,00
Granty z  UW i UM i Ministerstwo Sportu   32.200,00
Przeksięgowanie z roku akademickiego 2012/13 + odsetki bankowe      202,00       437,00
Razem przychody234.331,00
WYDATKI NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ
Wynagrodzenie wykładowców49.549,00
Wynajem sal na zajęcia w sekcjach   4.982,00
Składki do Federacji UTW  1.248,00
Delegacje służbowe      310,00
Opłaty za wczasy        114.400,00
Koszty organizacji uroczystości rozpocz. i zakoń. roku akadem., olimpiady letniej i zimowej, rajdu itp. Druk Informatora, gazetki  17.074,00        3.748,00
Razem wydatki statutowe191.311,00
KOSZTY ADMINISTRACYJNE
Wynagrodzenie księgowej10.800,00
Zakup drobnego wyposażenia + herbata, kwiaty  1.584,00
Zakupy sprzętu  + remonty  1.682,00
Czynsze, energia, telefony, serwer, wynagrodzenie sprzataczki 25.146,00
Zakup materiałów biurowych + przewozy   1.591,00
Pozostałe koszty (opłaty bankowe, sądowe, pocztowe), ZAiKS      386,00       615,00
Zakup materiałów  reklamowych  + 1% przekazany do Fermaty      897,00
Razem wydatki administracyjne  42.701,00
Wydatki ogółem234.012,00
Nadwyżka przychodów nad wydatkami       299,00

Rozliczenie finansowe zostało wykonane nieprecyzyjnie, niektóre wydatki wpisane zostały szacunkowo (dotyczy to m.in. faktur za telefony i czynsze) ze względu na termin jego opracowania (sierpień 2018).

Dokładne rozliczenie przedstawimy Państwu na Walnym Zebraniu 1.04.2019r

Wtedy będzie przestawione również sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.