Zestawienie wyników finansowych za rok akademicki 2018/2019

ZESTAWIENIE WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA ROK AKADEM  2018/19

PRZYCHODYPLN
                   Wpłaty słuchaczy (czesne + wpisowe)55.640,00
 Dopłaty do sekcji, wycieczek i rajdu19.310,00
 Wpływy z 1%  6,280,00
WW     Wpłaty na wczasy       209.200,00
Granty z  UW i Urzędu Marszałkowskiego10.223,00
Przeksięgowanie z roku akademickiego 2012/13 + odsetki bankowe     299,00      443,00
Razem przychody       300.952,00
WYDATKI NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ
Wynagrodzenie wykładowców38.619,00
Wynajem sal na zajęcia w sekcjach  2.855,00
Składki do Federacji UTW     603,00
Delegacje służbowe     150,00
Opłaty za wczasy       209.200,00
Koszty organizacji uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku akademickiego, olimpiady letniej i zimowej, rajdu itp. Druk Informatora, gazetki  4.630,00     3.747,00
Razem wydatki statutowe       259.804,00
KOSZTY ADMINISTRACYJNE
Wynagrodzenie księgowej10.800,00
Zakup drobnego wyposażenia + herbata, kwiaty  1.671,00
Zakupy sprzętu  + remonty  1.027,00
Czynsze, energia, telefony, serwer, wynagrodzenie sprzątaczki  18.575,00
Zakup materiałów biurowych + przewozy   2.700,00
Pozostałe koszty (opłaty bankowe, sądowe, pocztowe), ZAiKS       799,00
Zakup materiałów  reklamowych  + 1% przekazany do „A nam się chce”     5.500,00
Razem wydatki administracyjne 41.072,00
Wydatki ogółem        300.876,00
Nadwyżka przychodów nad wydatkami          76,00

Rozliczenie finansowe zostało wykonane nieprecyzyjnie, niektóre wydatki wpisane zostały szacunkowo (dotyczy to m.in. faktur za telefony i czynsze) ze względu na termin jego opracowania (sierpień 2019).

Dokładne rozliczenie przedstawimy Państwu na Walnym Zebraniu 1.04.2020r

Wtedy będzie przestawione również sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.