„Seniorzy wobec procesów cyfryzacji usług finansowych” – badania naukowe

Szanowni Państwo,

Nazywam się Sylwia Badowska i jestem  pracownikiem naukowym Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Obecnie wraz z zespołem badaczek w/w Wydziału realizujemy projekt naukowy pt. „Seniorzy wobec procesów cyfryzacji usług finansowych”. Jego celem jest zdiagnozowanie wśród osób w wieku 60 lat i więcej, korzystania z cyfrowych usług finansowych oraz identyfikacji barier prowadzących do nieposługiwania się tego typu rozwiązaniami.

Częścią tego projektu jest przeprowadzenie badań sondażowych wśród słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce. Badanie ankietowe seniorów ma charakter anonimowy i dobrowolny. Wyniki badań posłużą przygotowaniu  i opracowaniu rekomendacji w zakresie kierunków rozwoju polityki senioralnej na rzecz inkluzji osób dojrzałych w funkcjonowaniu na dynamicznie przekształcającym się rynku usług finansowych. 

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na przeprowadzenie badania ankietowego wśród słuchaczy Państwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Badanie będzie realizowane w formie on-line, tj. w postaci elektronicznego kwestionariusza ankiety. Chciałybyśmy zwrócić się do Państwa o rozesłanie do słuchaczy UTW linku do ankiety lub/oraz umieszczenie na Państwa stronie UTW oraz/lub stronie Facebooka UTW, informacji o naszym badaniu i linku do w/w ankiety https://www.survio.com/survey/d/cyfroweuslugifinansowe   .

W załączniku przesyłamy pismo od P. Dziekana prof. dr hab. Mirosława Szredera potwierdzające realizację naszego projektu wraz z prośbą o Państwa wsparcie.
Kliknij tutaj.

Z naszej strony, w zamian  za Państwa pomoc, proponujemy przeprowadzenie dla Państwa słuchaczy bezpłatnego wykładu np. w formie on-line o tematyce i terminie uzgodnionym z Państwem.

Licząc na Państwa pomoc w realizacji badań naukowych,

Z poważaniem,

dr inż. Sylwia Badowska

Adiunkt