Nowe Kompetencje – projekt dla ŚUTW

Cel projektu

Celem projektu pn. ,Nowe kompetencje-większe mozliwości” jest podniesienie jakości edukacji osób dorosłych, dzięki podniesieniu podstawowych umiejetności cyfrowych u 120 osob doroslych o, niskich umiejątnościach podstawowych poprzez realizację szkoleń z zakresu szkoleń z zakresu umiejętnoścí cyfrowych, kompetencji społecznych, warsztatów z zakresu edukacji ekologiczrej, warsztatów dotyczacych bezpiecznego zarzadzania przyszłością.


Grupa docelowa


Grupe docelowa stanowią słuchacze Świętokrzysklego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kielcach.
Osoby z niskimi umiejętnościami podstawowymi, w tym cyfrowymi kompetencjami społecznymi (zgodnie_ze Zintegrowana Strategią Umiejetnoścí), które ukończyły 60 rok życia, mające miejsce zamieszkania na terenie województwa świętokrzyskiego, które są zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupetnieniem,
podnoszeniem umiejętności i kompetencji podśtawowych, w tym cyfrowych i spotecznych.


Realizowane działania

W ramach projektu zaplanowano szereg działań zmierzających do nabycia kompetencji:
Warsztaty z zakresu umiejetności cyfrowych oraz kompetencji spotecznych
– bezpieczne korzystanie komputera, smartfonów i Internetu, e-usługi, wyjścia do instytucji kultury, w tym samodzielny zakup biletów i inne transakcje internetowe. (84 h lekcyjne “10 grup)
Doradztwo indywidualne w zakresie umiejętności cyfrowych (4h doradztwa/osoba)
Gry planszowe – rozwijanie rozumowania matematycznego i kompetencji społecznych, (10h^10 grup)
Warsztaty z kompetencji ekologicznych z elementami kompetencji spotecznych- racjonalne wykorzystanie
zasobów, warsztaty rękodzielnicze z upcyclingu. (3h`10grup)
Warsztaty ziołowa wyprawa – zwiedzanie ogrodu botanicznego i organizacja ogniska integracyjnego – gra
terenowa przy wykorzystaniu kodów QR w trakcie ogniska, gra będzie elementem kształtowania umiejętności
rozumienia i tworzenia informacji i kompetencji społecznych, pracy w zespole, umiejętności komunikowania
się, integracji społecznej.
Warsztaty fotografii cyfrowej, część teoretyczna (2h*10 grup) i praktyczna (16h*10 grup) w plenerze,
a na zakończenie wernisaż wykonanych prac.
Warsztaty bezpiecznego zarządzania przyszłością – tworzenie pism urzędowych interpretacja zapisów prawa,
interpretacja umów itp. (5 h*10grup)

Rezultat
Rezultatem uczestnictwa w projekcie jest uzyskanie przez uczestników kompetencji cyfrowych, kompetencji społecznych, kompetencji z zakresu edukacji ekologicznej oraz wzrost aktywności społecznej seniorów.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

Uwaga: Zapisy do uczestnictwa w projekcie, w sekretariacie ŚUTW.

Zajęcia wg programu rozpoczną się w kwietniu 2024.