Reglamin wczasów

REGULAMIN

korzystania z wczasów i wycieczek przez słuchaczy Świętokrzyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Kielcach

 1. Zapisy
 2. Na wczasy, wycieczkę krajową lub zagraniczną może zapisać się osoba będąca słuchaczem/członkiem Świętokrzyskiego UTW i może również zaprosić 1 członka rodziny biorąc pełną odpowiedzialność za jego zachowanie.
 • Wszystkie wczasy, wycieczki kilkudniowe planowane przez ŚUTW organizowane są przez wybrane biura obsługi ruchu turystycznego.
 • Przy zapisach, które stanowią formę zawarcia umowy, wpłaca się zaliczkę ustaloną przez organizatora wczasów lub wycieczki oraz ustala warunki rezygnacji i wyjazdu.
 • Na listę uczestników wpisuje się nazwisko i imię, adres zamieszkania, datę urodzenia, numer telefonu kontaktowego. W przypadku wczasów i wycieczek zagranicznych należy podać numer paszportu lub dowodu osobistego.
 • Zapisy należy dokonywać u organizatora, czyli w biurze obsługi ruchu turystycznego.
 • Koszty, warunki płatności i rezygnacji.
 • Cenę wczasów lub wycieczki oraz wykaz świadczeń ustala organizator, czyli biuro obsługi ruchu turystycznego w porozumieniu z przedstawicielem Zarządu ŚUTW.
 • Zaliczka wpłacana jest w kasie lub na konto organizatora w wysokości i terminie ustalonym również przez organizatora.
 • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w wycieczce lub turnusie wczasowym należy powiadomić organizatora, który ustala warunki rezygnacji zawarteprzy zapisach.
 • Ubezpieczenie.
 • Organizator wczasów lub wycieczki, czyli biuro obsługi ruchu turystycznego przedstawia w ofercie rodzaj ubezpieczenia i ubezpiecza osoby zapisane na liście uczestników wczasów lub wycieczki.
 • Każda wyjeżdżająca osoba zobowiązana jest do złożenia oświadczenia, że bierze odpowiedzialność za stan swojego zdrowia wraz ze wskazaniem osoby do powiadomienia w przypadku zaistnienia takiej konieczności. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu.
 • Obowiązki uczestnika.
 • Uczestnik wycieczki/wczasów zobowiązany jest do przestrzegania zasad kulturalnego zachowania, respektowania praw innych uczestników oraz stosowania się do poleceń opiekuna grupy oraz dbania o dobry wizerunek seniora w kraju i za granicą.
 • Uczestnik wycieczki/wczasów zobowiązany jest do posiadania dokumentów: dowodu osobistego, legitymacji członka/słuchacza ŚUTW, legitymacji rencisty lub emeryta, paszportu przy wyjazdach zagranicznych, Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.
 • Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich przepisów hotelowych, celnych, dewizowych, paszportowych.
 • Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za osobisty sprzęt uczestnika, biżuterię, bagaż, pieniądze lub dokumenty zagubione lub uszkodzone.

Regulamin zatwierdzony przez Zarząd ŚUTW obowiązuje

od dn. 6 grudnia 2021 r.

Załącznik Nr 1 do regulaminu.

Kielce, dn. ………….. 202… r.

                                                                                                                                     /

……………………………………………………………………………………………………………………………………………    

(imię i nazwisko uczestnika wczasów / telefon kontaktowy)

Wczasy:………………………………………………………………… ;termin: od ……………… do …………….. 202… r

                     (miejscowość/nazwa ośrodka)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że biorę na siebie całkowitą odpowiedzialność za swój stan zdrowia i samodzielność

na w. w. wczasach z ŚUTW (dojazd-pobyt-powrót).

Zobowiązuję się przestrzegać aktualnych rozporządzeń dotyczących zachowywania się w czasie trwania epidemii.

Informuję, że w razie mojej choroby lub wypadku do opieki nade mną zobowiązana(-y) będzie wskazana poniżej osoba:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko osoby zobowiązanej do opieki / telefon kontaktowy)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

(adres zamieszkania osoby wskazanej do opieki)

…………………………………………………………………….

 (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)