SPADKI – ZAGADNIENIA OGÓLNE – NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE BŁĘDY

(zamieszczamy na wniosek słuchaczy przekazany materiał z wykładu prawa ze Stycznia 2018r,)

Art.  922. § 1. Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej.

Co dziedziczymy?
Spadek stanowi ogół praw i obowiązków majątkowych zmarłego o charakterze cywilnoprawnym.
Cztery kryteria, zgodnie z którymi prawo i obowiązek:
1) ma charakter cywilnoprawny;
2)ma charakter majątkowy;
3)nie jest ściśle związane z osobą zmarłego;
4) nie przechodzi na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.  

Zobacz cały wpis

UMOWA DAROWIZNY, UMOWA DOŻYWOCIA  I TESTAMENTU – ZAGADNIENIA OGÓLNE

(zamieszczamy udostępnione materiały na wniosek słuchaczy z wykładu prawa w Lutym 2018r.)

UMOWA DAROWIZNY
•    Art. 888 kodeks cywilny
Przez    umowę    darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.
•    Art. 889 kodeks cywilny
Nie stanowią darowizny następujące bezpłatne przysporzenia:
1)    gdy zobowiązanie  do bezpłatnego świadczenia wynika z umowy uregulowanej innymi przepisami kodeksu,
2)    gdy kto zrzeka się prawa, którego jeszcze nie nabył albo które nabył w taki sposób, że w razie zrzeczenia się prawo jest uważane za nienabyte.  

Zobacz cały wpis

Zobacz kolejne artykuły: [1-2]