Zestawienie wyników finansowych za rok akademicki 2015/2016

PRZYCHODY
PLN
Wpłaty słuchaczy (czesne + wpisowe)
68.430,00
Dopłaty do sekcji, wycieczek i rajdu
42.096,00
 Wpływy z 1%
5.770,00
WW     Wpłaty na basen
2.321,00
Granty z  MPiPS i MS
2.000,00
Przeksięgowanie z roku akademickiego 2012/13 + odsetki bankowe
4.580,00      862,00
Razem przychody
126.059,00
WYDATKI NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ
Wynagrodzenie wykładowców
50.422,00
Wynajem sal na zajęcia w sekcjach
16.960,00
Składki do Federacji UTW
1.508,00
Delegacje służbowe
Zakup karnetów
803,00
93,00
Dofinansowanie Sekcji fot.,wolon., Klub Nad Silnicą, Brydż, Pływalnia
9.795,00
Koszty organizacji uroczystości rozpocz. i zakoń. roku akadem. 30-lecia ŚUTW,   olimpiady ,rajdu itp. druk Informatora, gazetki
13.405,00
Razem wydatki statutowe
92.986,00
KOSZTY ADMINISTRACYJNE
Wynagrodzenie księgowej
10.800,00
Zakup drobnego wyposażenia + herbata, kwiaty
578,00
Zakupy sprzętu  + remonty
1.120,00
Czynsze, energia, telefony, serwer
15.298,00
Zakup materiałów biurowych + przewozy
720,00
Pozostałe koszty (opłaty bankowe, sądowe, pocztowe), ZAiKS
1.220,00
Zakup materiałów  reklamowych  + 1% przekazany do Fermaty
2.500,00
Razem wydatki administracyjne
32.236,00
Wydatki ogółem
125.222,00
Nadwyżka przychodów nad wydatkami
837,00