Sprawozdanie z działalności merytorycznej za rok akademicki 2015/2016

    Tradycją stało się, że kolejny rok naszej działalności rozpoczęliśmy w Wojewódzkim Domu Kultury. Na rok akademicki 2015/2016 przyjęliśmy 630 osób, chociaż chętnych było znacznie więcej. Seniorzy, którzy u nas nie znaleźli miejsca skorzystali z oferty nowo powstałego UTW w Kielcach.  
Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 odbyła się 12 października 2015 roku, a wykład „O wyrazach, które nie istnieją” wygłosił prof. zw. dr hab. Marek Ruszkowski.  
      Świętokrzyski Uniwersytet Trzeciego Wieku kontynuował działalność mającą na celu m.in. przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych. Służyły temu wykłady  z ekonomii, prawa, promocji zdrowia, obsługi komputerów, nauka języków obcych. Tak jak w ubiegłych latach prowadziliśmy liczne zajęcia zlokalizowane niestety w kilkunastu miejscach Kielc, co jak zwykle było kłopotliwe nie tylko dla Słuchaczy.
W roku akademickim 2015/2016 odbyło się 25 wykładów plenarnych /50 godz. dyd./,przy średniej frekwencji 250 osób. 

Słuchacze uczestniczyli w następujących zajęciach:
–  6 seminariach /124 godz. dyd./  Plany zajęć zostały w całości zrealizowane. Szczególnie ciekawe były wykłady z Filozofii zawarte w programie – „Meandry etyki i moralności”. Niestety musieliśmy pożegnać naszą cenioną, szanowaną i bardzo lubianą dr filozofii Monikę Kardaczyńską, która z powodu wyjazdu  z Kielc zrezygnowała z zajęć seminaryjnych w naszym UTW. Dużą popularnością cieszyły się wykłady z Historii  /od XVI do XVIII wieku/ prowadzone przez prof. dr hab.  Jacka Pielasa.. Jednak od wielu lat najpopularniejsze i najbardziej liczne są wspaniałe spotkania w Pałacu Muzeum Narodowego prowadzone przez  mgr Annę Korycką  z Historii sztuki.
– 5 warsztatach /178 godz. dyd./ Plany zostały zrealizowane z wyjątkiem Rękodzieła artystycznego. Zajęcia odbyły się tylko w semestrze zimowym z powodu choroby  instruktorki. Tradycyjnie największym powodzeniem cieszyły się warsztaty z mgr Andrzejem Kozieją w ramach Filmoznawstwa. Zapraszał również na co ciekawsze seanse filmowe do Kina „Moskwa”, czy na wspólne wyjazdy, co niewątpliwie zaowocowało powstaniem  bardzo bliskich, wręcz przyjacielskich więzów pomiędzy słuchaczami a wykładowcą. Nić ta została przerwana śmiercią Pana Andrzeja, pozostaje serdeczna pamięć.  
– 6 sekcjach /245 godz. dyd./ Programy wszystkich zajęć zostały zrealizowane. Dużą popularnością cieszyły się wykłady z Geologii uatrakcyjniane pokazami a także naukowymi wycieczkami w teren. Zajęcia prowadził mgr Michał Poros. Zadowalające jest to, że bardzo licznie słuchacze korzystali z zajęć komputerowych dla początkujących i średniozaawansowanych prowadzonych przez mgr mgr Agnieszkę Zembalę i Tomasza Zembalę. Jak co roku mgr inż. Edward Galus ciekawym programem Ogrodnictwa przyciągnął dużą grupę pasjonatów. Sekcja fotograficzna prowadzona przez Antoniego Myśliwca na obchody Święta Kielc przygotowała wspaniałą wystawę swoich prac. Z pewnością obejrzeli  ją na Placu Literatów liczni mieszkańcy nie tylko naszego miasta. Na uwagę zasługuje niewielka liczebnie sekcja Archiwalna, gdzie nasze słuchaczki wykonywały bardzo odpowiedzialną pracę, wymagającą wielkiej precyzji i umiejętności. Wszystko to odbywało się pod okiem dyrektora Archiwum Diecezjalnego ks. dr Andrzeja Kwaśniewskiego. Niestety z  prowadzącym zajęcia musieliśmy się pożegnać z powodu wyjazdu z Kielc.
– 5 grupach artystycznych
Najliczniejsza i najdłużej działająca grupa to chór „Cantabile”, którą prowadziła mgr Olga Antas. Chór uświetniał wszystkie nasze uroczystości, brał udział w „Pieśniobraniach”, wystąpił na Święcie Kielc. Jak co roku dużym sukcesem były występy Kabaretu Autorskiego Anny Krzyczkowskiej „Trzeci bieg”. Autorka, reżyserka, aktorka przygotowała dwie premiery, z którymi kabaret wystąpił w wielu ośrodkach kultury, m.in. w Kieleckim Centrum Kultury. Działały dwie grupy wokalne: „Przyjaciele” – prowadzenie Nina Łucak oraz „Tu i Teraz” – prowadzenie Grażyna Sygut. Premiery programów odbywały się w Klubie „Nad Silnicą”, a następnie goszczono w klubach kultury, domach opieki, domach seniora itd. nie tylko w Kielcach. Ponadto grupa „Tu i Teraz” wystąpiła na Święcie Kielc. Grupa Teatralnych Przyjaciół to również prężnie działający zespół pod kierunkiem Barbary Olszowy. Pomysłów nie brakowało na przygotowanie i przedstawienie w wielu miejscach Kielc i regionu ciekawych,  różnorodnych tematycznie programów.
– 4 lektoratach /460 godz. dyd./ Największa ilość słuchaczy uczęszczała na naukę j. angielskiego. Lekcje w sześciu grupach prowadzili : mgr mgr Edyta Krakowiak, Jadwiga Nadolska i Tomasz Gałucha. Lektorat  j. francuskiego – prowadzenie mgr Wojciech Haberko skupił niezbyt liczną grupę słuchaczy, w przeciwieństwie do nowo powstałego lektoratu j. włoskiego prowadzonego przez mgr Iwonę Mazur. Koordynatorem zajęć była Anna Kędzia.
– Sport i rekreacja to zajęcia cotygodniowe organizowane w sekcjach. Najpopularniejszymi była gimnastyka w basenach prowadzona na pływalniach przy ul. Paderewskiego i ul. Jasnej. Na basenie przy ul. Krakowskiej można było nauczyć się pływać. Ogromną popularnością cieszyły się spacery z kijkami prowadzone przez Annę Krzyczkowską, oraz rajdy piesze z Andrzejem Sokalskim. Prowadziliśmy grupy Yogi z Moniką Pińkowską i grupę Gimnastyki z Beatą Pytel. Reprezentacja sekcji Brydżowej prowadzonej przez Janusza Gawęckiego z powodzeniem wzięła udział w zawodach na VIII Olimpiadzie Sportowej UTW w Łazach.
– Wycieczki i wczasy to wyjazdy organizowane w atrakcyjnych porach roku  oraz w ciekawych miejscach. Wycieczki odbyły się dzięki współpracy z profesjonalnym biurem podróży a koordynatorką była Anna Biskup. Ogromną popularnością cieszyły się organizowane przez Dorotę Szczerbę wczasy krajowe, głównie w okresie letnim. Nowością było zorganizowanie turnusu wczasów zagranicznych.
– Zespół wolontariatu /1.109 godz./Koordynatorka Zofia Chałat.  Wolontariuszki odwiedzały pensjonariuszy w Domach Opieki Społecznej, dzieci w szpitalach, ofiarowując upominki. Udzielały korepetycji, pracowały w Archiwum Diecezjalnym, prowadziły kwesty na rzecz polskich szkół w Wilnie. Organizowały zbiórki najróżniejszych artykułów, przekazywanych następnie potrzebującym. Włączały się w akcje przedświątecznej zbiórki żywności w supermarketach. To tylko wycinek ich działalności, dokładne sprawozdanie do wglądu w sekretariacie ŚUTW.  
– Pisaniem projektów zajmowały się Ewa Rudawska i i Teresa Gremba.            
– Klub „Nad Silnicą” /70 godz. dyd./ Prowadząca Bogumiła Matachowska. Średnio uczestniczyło w spotkaniach 45 osób. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się społecznie prowadzone wykłady dr Lidii Zasackiej – „Człowieczeństwo” , „Czy jesteśmy doskonali?”. Również społecznie prowadzone prelekcje z pokazami ks. dr Andrzeja Kwaśniewskiego jak chociażby „Sanktuarium w Miechowie – grób Boży” były interesujące i spotkały się z dużą życzliwością odbiorców. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych kilkakrotnie gościło z atrakcyjnymi programami artystycznymi. Z okazji Dnia Matki członkowie Towarzystwa zaprezentowali własne wiersze. Wydarzeniem stały się występy premierowe Kabaretu „Trzeci bieg”.  Klub gościł Kabaret „Pod różą” UTW Starachowice z programem „Reinkarnacja” co również zachwyciło naszych słuchaczy.
– Grupy artystyczne ŚUTW przygotowały premiery, z którymi następnie gościły w licznych placówkach kulturalnych. Nasi słuchacze znakomicie zaprezentowali się przygotowując prelekcje z różnych dziedzin. Dokładne sprawozdanie do wglądu  w sekretariacie ŚUTW.
– Zespół redakcyjny wydawnictwa „Widzialni”. Redaktor naczelny Jolanta Majecka wraz z zespołem redakcyjnym – Anna Krzyczkowska,
  Jadwiga Machocka, Barbara Olszowy. Wydano 2 gazetki „Widzialni”. Jedną  w grudniu, drugą w końcu maja.
– Zespół redakcji internetowej. Prowadzenie – Jarosław Banasik i Mirosława Banaś.
– Zapisy na imprezy kulturalne prowadziła Elżbieta Haydzicka – Michalska. Z ofert na koncerty, spektakle średnio korzystało 65 osób
  tygodniowo.

 Ważne uroczystości i wydarzenia:

– Udział delegatki Elżbiety Iwan w inauguracyjnym posiedzeniu Obywatelskiego Parlamentów Seniorów.
– Powołanie Anny Biskup w skład Wojewódzkiej Społecznej Rady Seniorów.  
– Założenie  przez naszą słuchaczkę Janinę Łucak Kieleckiego Uniwersytetu  Trzeciego Wieku „Ponad czasem”
– Udział w Forum Uniwersytetów III Wieku, imprezie towarzyszącej Forum Ekonomicznemu w Krynicy Zdroju.
–  Uczestniczenie w jubileuszu 80 – lecia Domu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego /obecnie Wojewódzki Dom Kultury/.
– Udział w konferencji organizowanej w WDK – „Starość to nie wyrok, opieka to nie kara”.  
– Szkolenie dla słuchaczy prowadzone przez dr Magdalenę Fiuk w ramach projektu „Silver”- „Rozwój osobisty”.
– Święta Bożego Narodzenia – spotkania opłatkowe na Stadionie Leśnym, na wycieczce pieszej, w Klubie. Wspólne kolędowanie.  
– Spotkanie świąteczne w Klubie „Nad Silnicą” – „Piosenki świąteczne i okolicznościowe” w wykonaniu artystów – Marzeny Kasprowicz
   i Briana Lexus.
– Występ Autorskiego Kabaretu Anny Krzyczkowskiej „Trzeci bieg” z programem „Szopka jak stodoła” na Małej Scenie Kieleckiego
  Centrum Kultury.                                                                                              
– Wyjazd na wycieczkę do Warszawy – zwiedzanie Muzeum Żydów Polskich, spektakl w Teatrze „Roma” – „Mamma Mia”.      
– Danuta Żbikowska laureatką Nagrody Miast Kielce. „Ocalić od zapomnienia”, to cel jaki jej przyświecał przez wiele lat społecznej
   działalności.
– Referat Elżbiety Iwan „Stereotypy i mity o starości” na I Konferencji Profilaktyki Społecznej zorganizowanej przez KM Policji w Kielcach.
– Wykład i promocja książki prof. Marii Szyszkowskiej „Świat urzeczywistniony,a możliwości człowieka”.
– Zdobycie brązowych medali przez Urszulę i Jerzego Otwinowskich na III Ogólnopolskiej Zimowej Senioriadzie na Podhalu.
– Udział słuchaczy w obchodach Światowego Dnia Nerki w WSE,P i NM.    
– Gościnny występ Kabaretu UTW Starachowice z programem „Reinkarnacja”.
– Wykład prof. Grzegorza Miernika z ok. 1050 rocznicy Chrztu Polski.
– Ostatnie pożegnanie wieloletniego wykładowcy – Andrzeja Koziei.      
– Obchody Roku Henryka Sienkiewicza – wykład prof. dr hab. Zbigniewa Trzaskowskiego.  
– Zorganizowanie V Świętokrzyskiego Rajdu Seniorów.      
– Udział i osiągnięcie dobrych wyników drużynowych na letniej VIII Olimpiadzie Sportowej UTW w Łazach.      
– Zdobycie  przez grupę wokalną „Tu i Teraz”  wyróżnienia na Festiwalu „Scyzoryki 2016” w Kielcach.            
– Przedstawicielki Zarządu ŚUTW – Elżbieta Iwan /wystąpienie/, Anna Biskup, Zofia Chałat uczestniczkami konferencji wojewódzkiej
   „Uniwersytety Trzeciego Wieku z województwa świętokrzyskiego o profilaktyce zdrowotnej seniorów”.
–  Przyjazd do Kielc na zasadzie wymiany 15 – osobowej grupy osób zrzeszonych w Konfederacji Polaków z Podola i goszczenie ich w
   domach naszych słuchaczy.  
– Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2015/2016. Koncert „ Paryski styl” Anny Hamali z zespołem muzycznym.
– Udział w Święcie Kielc. Występ naszych przedstawicieli – chóru „Cantabile, grupy wokalnej „Tu i Teraz” przed Kieleckim Centrum Kultury
  oraz prezentacja prac sekcji fotograficznej  na Placu Literackim.

     Składamy serdeczne podziękowania wykładowcom, którzy nie pobierali honorariów za wygłoszone wykłady plenarne i w Klubie „Nad  Silnicą”: prof. zw. dr hab. Marek Ruszkowski, prof. dr hab. Zbigniew Trzaskowski, prof. dr hab. Wiesław Caban, dr Marcin Fatalski, dr Dariusz Buras, dr Witold Sokała,  dr Mirosława Bożena Dołęgowska – Wysocka, dr Lidia Zasacka, dr Alina Bielawska, mgr Arkadiusz Lech, dr Leszek Hyb, mgr Małgorzata Kasica.

     Współpracowaliśmy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego, Wyższą Szkołą Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych, Wojewódzkim Domem Kultury, Muzeum Narodowym, Muzeum Historii Kielc, Kieleckim Centrum Kultury, L.O. Piłsudskiego, „Geoparkiem Kielce”, korzystając z udostępnianych nam lokali.

    Zarządowi Świętokrzyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i wszystkim osobom, które w roku akademickim 2015/2016 społecznie pracowały dla wspólnego dobra naszego stowarzyszenia składamy serdeczne podziękowania.                      

 opracowała – Anna Biskup

Wersja skrócona      
Pełny tekst sprawozdania dostępny jest w biurze ŚUTW.