Program Seminariów, Sekcji

FILOZOFIA

WYKŁADOWCA: dr Lidia Zasacka
MIEJSCE SPOTKAŃ: Muzeum Dialogu Kultur, Rynek 3
co dwa tyg

PROGRAM:
Filozofia przyrody – wybrane zagadnienia

TEMATY ZAJĘĆ:

 1. Filozofia przyrody a przyrodoznawstwo; natura, naturalizm, prawa natury
 2. Pierwsze zagadnienia filozofii przyrody – problem elementarności
 3. Ruch, przestrzeń, czas, zmienność – aspekt ontologiczny i antropologiczny
 4. Klasycy praw natury – Arystoteles, św. Augustyn, Hobbes, Rousseau, Kant
 5. Empiryzm i racjonalizm w filozofii – F. Bacon, Kartezjusz, Leibniz
 6. Stabilność fizycznego obrazu świata – żywioł i ład
 7. Determinizm a wolna wola, przypadek a teleologia
 8. Otwarty Wszechświat Poppera – filozoficzny indeterminizm
 9. Od mistyki do idealizmu – romantyczna filozofia przyrody
  10.Nauki fizykalne a etyka

HISTORIA
WYKŁADOWCA: dr hab. prof. UJK Jacek Pielas
MIEJSCE SPOTKAŃ: Muzeum Dialogu Kultur, Rynek 3
co dwa tyg.

PROGRAM:
Dawne cywilizacje – dzieje i osiągnięcia

TEMATY ZAJĘĆ:

 1. Sumerowie – najstarsza cywilizacja ?
 2. Cywilizacja starożytnych Indii
 3. Osiągnięcia cywilizacji starożytnych Chin
 4. Cywilizacje Mezopotamii
 5. Dzieje cywilizacji starożytnego Egiptu
 6. Wiedza i technika w starożytnym Egipcie, czyli jak i kto budował piramidy
 7. Atlantyda – zaginiona cywilizacja
 8. Cywilizacje Nowego Świata – Majowie, Aztekowie, Inkowie
 9. Cywilizacja starożytnej Grecji
 10. Cywilizacja starożytnego Rzymu
 11. Cywilizacja islamu

HISTORIA SZTUKI
WYKŁADOWCA: mgr Mirosława Anna Korycka
MIEJSCE SPOTKAŃ: Aula Politechniki Świętokrzyskiej ul. Tysiąclecia P.P.
co m-c.

PROGRAM:
Zajęcia mają na celu zaznajomienie słuchaczy z prądami artystycznymi, zabytkami i wielkimi mistrzami sztuki, z położeniem nacisku na sztukę powszechną.

TEMATY ZAJĘĆ:

 1. Chronologia i geografia romanizmu. Architektura, struktura i konstrukcje budowli. Rola zakonów- benedyktyni i cystersi. Rzeźba : treść i forma.
 2. Sztuka przedromańska i romańska w Polsce. Periodyzacja i tło historyczne. Zabytki architektury romańskiej. Rzeźba portalowa .
 3. Sztuka gotycka w Europie. Chronologia i geografia stylu. Uwarunkowania historyczne i ideowe sztuki gotyckiej.
  Architektura: konstrukcja ,materiał, symbolika idealnej katedry.
  Budownictwo miejskie, zamki, zakony .żebracze.
  Rzeźba gotycka; treść i funkcja. Rzeźba kamienna, ołtarzowa, Piękne
  Madonny, piety, krucyfiksy: styl miękki i łamany.
  Malarstwo tablicowe.
  Gotyk międzynarodowy.
 4. Sztuka gotycka w Polsce. Periodyzacja , tło historyczno społeczne.
  Architektura miejska i rezydencjonalna, jej lokalne odmiany.
  Wybitne dzieła architektury sakralnej.
  Twórczość Wita Stwosza. Nagrobki wawelskie.
 5. Renesans europejski. Znaczenie terminu „renesans’ ,powrót do inspiracji antycznych, humanizm, rozwój nauk nowożytnych
  Mecenat artystyczny
  Reformacja, kontrreformacja i jej znaczenie w sztuce
 6. Renesans we Włoszech. Główne ośrodki: Florencja, Rzym, Wenecja.
  Wielcy mistrzowie architektury: Brunelleschi, Alberti, Palladio, Bramante.
  Rzeźba włoskiego renesansu: Donatello, Ghiberti, Verrocchio, Michał Anioł
  Malarstwo włoskiego quattrocenta: Masaccio, Mantegna, della Francesca;Botticelli
  Malarstwo włoskiego cinquecenta: Leonardo, Rafael, Michał Anioł.
  Koloryści weneccy i ich wpływ na późniejsze malarstwo europejskie – Giorgione, Tycjan,Tintoretto, Veronese.
 7. Architektura rezydencjonalna we Francji w XV-XVI w.
 8. Renesans w Polsce. Chronologia , wpływy włoskie i niderlandzkie.
  Wawel i rezydencje magnackie. Znaczenie Kaplicy Zygmuntowskiej.
  Sztuka nagrobkowa. Zamość- miasto renesansowe.
 9. Barok w Europie. Chronologia i zasięg terytorialny. Barok w służbie
  kontrreformacji.
  Barok w Rzymie – Bernini, Borromini. Malarstwo włoskie epoki baroku.
  Znaczenie Caravaggia, Freskowe malarstwo iluzjonistyczne.
 10. Barok w służbie absolutyzmu. Znaczenie Wersalu dla rozwoju architektury
  rezydencjonalnej. Założenia pałacowo-ogrodowe.
  Barok w krajach niemieckich.
 11. Flamandzkie malarstwo barokowe. Znaczenie Rubensa i van Dycka.
 12. Holenderskie malarstwo epoki baroku. Rembrandt, Vermeer, Hals.
 13. Wielcy mistrzowie baroku hiszpańskiego : El. Greco, Velazquez, Murillo, Ribera.
 14. Chronologia i ewolucja sztuki klasycystycznej, tło historyczne. Inspiracje greckie i rzymskie. Znaczenie malarstwa Davida i Ingresa. Klasycyzm w rzeźbie Thorvaldsena i Canovy.
 15. Akademizm, historyzm, eklektyzm. Sztuka oficjalna XIX wieku. Sztuka okresu romantyzmu. Potrzeba nieograniczonej wolności i światopogląd romantyczny.
 16. Twórczość Francisca Goi. Pejzażowe malarstwo angielskie.
  Romantyzm w malarstwie Delacroix i Gericault. Piotr Michałowski –
  malarstwo Romantyczne w Polsce
 17. Znaczenie szkoły barbizońskiej i pleneryzmu dla malarstwa XIX w.
  Twórczość Courbeta, Milleta, i Daumiera. Realizm rosyjski; malarstwo
  Pieriedwieżników. Ilia Riepin.
 18. Geneza i warunki rozwoju impresjonizmu. Kluczowa rola Maneta.
  Technika impresjonistyczna, nowe podejście do tematu. Ewolucja kierunku.
  Monet, Renoir, Degas, Pissarro . Van Gogh , Toulouse- Lautrec , Gauguin.
 19. Secesja – charakterystyka stylu, główne ośrodki : secesja wiedeńska, Glasgow, Ecole de Nancy, Jugendstil – główne ośrodki secesji niemieckiej. Znaczenie sztuki stosowanej.
 20. Malarstwo polskie II poł. XIX w. Główne nurty. Siemiradzki, Matejko, Rodakowski, Gierymscy, Chełmoński.
 21. Sztuka okresu Młodej Polski. Epizod impresjonistyczny. Symbolizm.
  Pankiewicz, Podkowiński, Malczewski, Stanisławski, Boznańska,
  Wyspiański, Mehoffer. Polska Sztuka Stosowana.
 22. Awangardowe kierunki w sztuce w pocz. XX w. Różnice ideologiczne. Nowe
  programy artystyczne i manifesty.
  Henri Matisse – twórca fowizmu. Ekspresjonizm niemiecki i działalność
  artystycznych ugrupowań; Die Brucke i Der Blaue Reiter. Rouault i Munch.
 23. Rewolucyjne znaczenie kubizmu. Picasso i Braque – kubizm analityczny i
  syntetyczny.
 24. Kult współczesności w sztuce włoskich futurystów. Kandinsky– prekursor
  abstrakcji. Rola awangardy rosyjskiej w malarstwie europejskim i jej związki
  z rewolucją radziecką
 25. Malarstwo w okresie międzywojennym. Nurty abstrakcyjne i różne odmiany
  realizmu. Znaczenie Ecole de Paris. Polska awangarda artystyczna lat
  20-tych i 30-tych XXw. Formiści polscy; Witkacy, Chwistek, Czyżewski,
  Pronaszowie.
 26. Koloryści polscy. Komitet Paryski; Cybis, Pankiewicz, Potworowski, i inni.
 27. Główne nurty w architekturze XX w. Architektura funkcjonalna. Wybitni twórcy: Le Corbusier, Wright, Mies van Rohe, Aalto.
 28. Główne nurty w malarstwie europejskim i amerykańskim po II wojnie światowej.
  Abstrakcja geometryczna- op- art., nowa figuracja- Cesar, Kienholz.
  Kierunki figuratywne, pop- art. – Warhol, Johns. Hiperrealizm.
 29. Sztuka polska po II wojnie światowej. Realizm socjalistyczny. Tendencje w plastyce współczesnej: koloryści polscy, Rola Tadeusza Kantora i Grupy Krakowskiej. Znaczenie malarstwa Wróblewskiego, Brzozowskiego, Sterna, Nowosielskiego

LITERATURA:
-Ałpatow M., Historia Sztuki, t. I, II, Warszawa 1981
-Dobrowolski T., Historia sztuki polskiej, t, I-III , Warszawa 1965
-Piwocki K., Dzieje sztuki w zarysie. Od wieków średnich do końca
XVIII wieku. Warszawa 1983.

 • Olszewski T., Dzieje sztuki polskiej 1890-1980, Warszawa 1988..
 • Sztuka świata, opr. zbiorowe, t. I-X, Warszawa 1989.
  • Białostocki J,. Sztuka cenniejsza niż złoto, Warszawa 1969
  • Czartoryska U., Od pop-artu do sztuki konceptualnej , Warszawa 1973.

LITERATURA
WYKŁADOWCA: prof. dr hab. Małgorzata Krzysztofik
MIEJSCE SPOTKAŃ: Muzeum Dialogu Kultur, Rynek 3
co dwa tyg.

TEMATY ZAJĘĆ:
Prowadząca dr hab. prof. UJK Małgorzata Krzysztofik – I semestr

 1. Krzysztof Ziemiec, Wszystko jest po coś, Kraków 2012
 2. Michel Piquemal, Bajki filozoficzne, Warszawa 2010
 3. Wojciech Eichelberger, Agnieszka Suchowierska, Bajka to życie albo z jakiej jesteś bajki, Warszawa 2008
 4. Marek Kamiński, Marek – chłopiec, który miał marzenia, Gdańsk 2011 / lub do wyboru przez grupę Jasiek Mela, Poza horyzonty, Warszawa 2010
 5. Joanna Haręża, Kruk między innymi, Warszawa 2008
  Literatura współczesna – prowadząca zajęcia dr hab. prof. UJK Anna Wzorek /tytuły książek do uzgodnienia z Grupą/ – II semestr

AKADEMIA PROMOCJI ZDROWIA
WYKŁADOWCY: lekarze, dietetycy, rehabilitanci z Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych
MIEJSCE SPOTKAŃ: WSE,P i NM, ul. Jagiellońska 109 a
co m-c

PRAWNICZE
WYKŁADOWCY: prawnicy z Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych
MIEJSCE SPOTKAŃ: WSE,P i NM, ul. Jagiellońska 109 a
co m-c

SEKCJA OGRODNICZA II SEMESTR

Terminy i tematyka zajęć w semestrze letnim 2020 roku.

04.03. 2020 Rośliny przyjazne dla domu.
/Temat zaległy z poprzedniego semestru ponieważ na ostatnich zajęciach był nowy temat
nieprzewidziany w programie -Co warto uprawiać na działkach w 2020 roku.
18.03. 2020    Nawożenie roślin sadowniczych.Nawozy ekologiczne.
01.04.2020 Rośliny do ozdoby Świąt Wielkanocnych.
15.04.2020    Nowe odmiany znanych gatunków roślin zielarskich i przyprawowych- uprawa, użytkowanie.
29.04.2020    Warzywa dyniowate – gatunki, odmiany, uprawa,nawożenie i ochrona.
13.05.2020    Wiosenne byliny na działce.
27.05.2020    Racjonalne gospodarowanie wodą na działce.
10.06.2020   Domowe nalewki z owoców i ziół z działki.
Zakończenie roku akademickiego 2019/2020
Terminy mogą ulec zmianie natomiast tematyka będzie zrealizowana.

Edward Galus
Kielce dn.27.02.20.